Zasady skupu bydła

Zapraszamy hodowców bydła do zapoznania się z Zasadami Skupu Bydła obowiązującymi w ubojni OSI POLAND FOODWORKS!

1. Jesteś Producentem Bydła i chciałbyś dokonać sprzedaży do naszego zakładu?

Skontaktuj się z Regionalnym Przedstawicielem Skupu Bydła, obsługującym region w którym znajduje się Twoje gospodarstwo. Możesz w bardzo prosty sposób znaleźć swojego Przedstawiciela, kliknij TUTAJ.

Jeśli jesteś już naszym klientem, zgłoszenia można dokonać telefonicznie; infolinia przekieruje Cię do wybranego oddziału.

Jeśli wiesz już do jakiego oddziału przynależysz, możesz pominąć infolinię i skorzystać z bezpośredniego numeru kontaktowego, dedykowanemu danemu Oddziałowi.

Infolinia Centralnego Biura Skupu Bydła: +48 65 619 43 50

Numery kontaktowe bezpośrednio do Oddziałów Regionalnych:

 • Chróścina (dolnośląskie): + 65 543 01 43
 • Krotoszyn (kujawsko-pomorskie): +48 52 383 20 20, +48 603 043 578
 • Górka (warmińsko-mazurskie): +48 89 651 94 81, +48 602 429 069
 • Mieszałki (zachodniopomorskie): +48 603 068 556

2. Klasyfikacja tusz wołowych odbywa się na podstawie klasyfikacji poubojowej EUROP.

Jest to system klasyfikacji tusz wołowych i wieprzowych, opracowany w Unii Europejskiej w celu ujednolicenia wymiany towarów. System jest umowny, a obowiązek klasyfikacji spoczywa na każdej ubojni. Nie mają one jednak przymusu stosowania tej klasyfikacji w rozliczeniach.

W przypadku tusz wołowych wygląda ona następująco:

klasy uformowania:

 • S – umięśnienie wybitne,
 • E – umięśnienie doskonałe,
 • U – umięśnienie bardzo dobre,
 • R – umięśnienie dobre,
 • O – umięśnienie dostateczne,
 • P – umięśnienie słabe.

Klasy otłuszczenia:

 • 1 – otłuszczenie niskie,
 • 2 – otłuszczenie małe,
 • 3 – otłuszczenie średnie,
 • 4 – otłuszczenie wysokie,
 • 5 – otłuszczenie bardzo wysokie.

3. Każdy zakup bydła oparty jest o umowy kontraktacyjne

Umowa kontraktacyjne na dostawę zwierząt rzeźnych, mające charakter umów ramowych. Są one zawierane z indywidualnymi rolnikami, państwowymi gospodarstwami rolnymi, spółdzielniami produkcyjnymi i ich członkami oraz innymi jednostkami gospodarki uspołecznionej, prowadzącymi gospodarstwa rolne.

4. Przed dostarczeniem danej partii bydła każdorazowo sporządzane są:

 • dokumenty kontraktacyjne: umowa kontraktacyjna, certyfikat potwierdzający dobrostan zwierząt w gospodarstwie, dane dostawcy oraz oświadczenie dotyczące przesyłania faktur drogą elektroniczną;
 • dokumenty transportowe: dokument przewozowy, łańcuch żywieniowy oraz cennik będący integralną częścią umowy;

5. Hodowca bydła zobowiązuje się do:

 • sprzedaży bydła, które posiada trwałe oznakowanie (dwa kolczyki z ARiMR);
 • dostarczenie ważnego paszportu bydła na każdą sztukę oraz informacji dotyczących łańcucha żywieniowego zgodnie z Rozporządzeniem Komisji WE (Nr 1161/2009) z dnia 30 listopada 2009 r. W przypadku zmiany właściciela na odwrocie paszportu Hodowca Bydła jako ostatni właściciel dokonuje wpisu o miejscu i dacie przybycia zwierzęcia do gospodarstwa;
 • zachowania prawidłowości zapisów na paszporcie dotyczących płci, wieku oraz numeru kolczyka, które powinny być zgodne ze stanem faktycznym dotyczącym danej sztuki bydła;
 • sprzedaży bydła od poniedziałku do soboty, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na prośbę Kupującego, także w niedzielę i święta;
 • pod rygorem odmowy zakupu zwierząt przez Kupującego - sprzedaży zdrowego, nieognojonego zwierzęcia, bez obić i innych uszkodzeń, przygotowanego do załadunku i załadowanego zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami dobrostanu zwierząt.

6. Ceny skupu bydła rzeźnego

Określa cennik dostępny u Regionalnego Przedstawiciela Skupu), z możliwością indywidualnych negocjacji dotyczących partii ilościowych sprzedawanego bydła. Cennik podlega aktualizacji w każdy wtorek tygodnia. W skupie bydła stosuje się ceny obowiązujące na dzień dostawy zwierząt do ubojni, chyba że regulują to inne uzgodnienia między Hodowcą Bydła, a Kupującym. Wycena każdej sztuki następuje w kolejnym dniu po dniu ubojowym i jest zależna od: klasyfikacji EUROP, wagi WBC (waga bita ciepła) oraz szczegółowych wymagań jakościowych, które ustalone zostały w cenniku oraz umowie kontraktacyjnej.

7. Przy sprzedaży kontraktacyjnej

Hodowca Bydła otrzyma dodatek do kg WBC w wysokości należnej za:

 • certyfikat Cultivate
  +10 gr za kg WBC sztuki męskiej
  +20 gr za kg WBC sztuki żeńskiej
 • umowę kontraktacyjną
  +5 gr za kg WBC sztuki męskiej
  +10 gr za kg WBC sztuki żeńskiej

8. Przy sprzedaży niezgodnej z obowiązującymi normami i/lub dobrostanem zwierząt stosuje się potrącenia zgodne z obowiązującym cennikiem.

9. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych u bydła

Kupujący może odstąpić od umowy lub zażądać obniżenia ceny (art.560 § 1 Kodeksu Cywilnego). Jeżeli kupujący odstępuje od umowy z powodu wady bydła stwierdzonej przez lekarza weterynarii, Kupujący nie jest zobowiązany do wypłaty umówionej ceny (art. 560 § 2 Kodeksu Cywilnego).

10. W przypadku stwierdzenia przez Inspekcję Weterynaryjną

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli - w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE z 25.06.2004 r. seria L Nr 226/83) - chorób powodujących nieprzydatność mięsa do spożycia, Sprzedający nie otrzyma zapłaty za te sztuki, a w przypadku częściowego ograniczenia przydatności mięsa, Sprzedający otrzyma obniżoną wartość za te sztuki. W przypadku zakwalifikowania mięsa przez Inspekcję Weterynaryjną z powodu nieprawidłowej barwy mięsa, zapachu lub konsystencji jako niezdatnego do spożycia, Hodowca Bydła nie otrzyma zapłaty za te sztuki, a w przypadku częściowego ograniczenia przydatności mięsa, Hodowca Bydła otrzyma obniżoną wartość za te sztuki.

logo osi

logo osi haslo

OSI POLAND FOODWORKS Sp. z o.o.
Chróścina 3a 56-200 Chróścina
NIP 522-294-94-86

 

Dane rejestrowe spółki

Nasz serwis korzysta z plików cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Patrz polityka prywatności